قوانین وشرایط اجاره تجهیزات نقشه برداری

اجاره روزانه

توتال استیشن
100,000 تومان
روزانه
توتال استیشن لیزری
سه پایه چوبی
مینی منشور
منشور بزرگ
جی پی اس ایستگاهی
250,000 تومان
روزانه
جی پی اس ایستگاهی
کنترلر
ژالن
باتری
ترازیاب
50,000 تومان
روزانه
ترازیاب
سه پایه آلومینیومی
میر
تراز نبشی

اجاره ماهیانه

توتال استیشن
2,000,000 تومان
ماهیانه
توتال استیشن لیزری
سه پایه چوبی
مینی منشور
منشور بزرگ
جی پی اس ایستگاهی
4,000,000 تومان
ماهیانه
جی پی اس ایستگاهی
کنترلر
ژالن
باتری
ترازیاب
1,000,000 تومان
ماهیانه
ترازیاب
سه پایه آلومینیومی
میر
تراز نبشی

فرم درخواست اجاره

تجهیزات مورد نیاز
توتال استیشن لیزریتوتال استیشن بدون لیزرجی پی اس ایستگاهیجی پی اس دستیتئودولیتترازیاب

نوع اجاره
روزانهماهیانه