مینی منشور 0-Leica 111/111

  •  شیشه منشور بسیار سخت و مقاوم با رفلکس بالا
  • دارای تراز کروی
  •  4میله فلزی برای اندازه گیری و پیاده کردن نقاط