مینی منشور 0-111/111 Leica

  • شیشه منشور بسیار سخت و مقاوم با رفلکس بالا
  • تراز کروی
  • 4میله فلزی برای اندازه گیری و پیاده سازی نقاط