نمونه محصول | چپقی لایکا GFZ4T

1,650,000 تومان

برای مشاهدات راحت از مناظر شیب دار، تا زنیث. با اتصال موضوع فقط Flexline TS02 + مناسب است. هیچ مقایستی لازم نیست.