نمونه محصول | فلانژ

حامل سبک Leica برای استفاده در tribrachs با نوسان نوری. مناسب برای بازتابنده با اتصالات استاپ. دقت محوری 1.0 میلیمتر